Skip to content Skip to navigation

Đồng bi xi mạ, mạ trục in - LUVATA

Đồng tinh luyện OF-OK
Đồng tinh luyện OF-OK

Đồng tinh luyện với độ tinh khiết 99.99% được sử dụng trong mạ trục in ống đồng, mạ điện phân

Đồng tinh luyện Cu-DHP
Đồng tinh luyện Cu-DHP

Đồng tinh luyện cực dương phosphorous có tính chất mạ điện cao được sử dụng trong bể mạ đồng axit